BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

AUDIT:

Audit przeprowadzany jest w celu określenia stopnia spełnienia wymagań norm oraz wymagań  opisanych w procesach, dokumentacji systemu jakości i skuteczności systemu jakości. Pozwala również ocenić zdolności, na ile opracowany system pracy pozwala na osiąganie zaplanowanych wyników.

Audit polega na niezależnym i przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi zasadami badaniu zgodności i skuteczności działań z wymaganiami i regulacjami oraz założonymi celami.

Rodzaje auditów:

1. audity wstępne ( „zerowe”) – przeprowadzone na początku procesu projektowania i wdrażaniu systemu zarządzania dla określenia sytuacji początkowej. Audity te pozwalają na dokładne wskazanie mocnych i słabych stron firmy, potencjalnych trudności, problemów wymagających rozwiązania, jak również atutów, na których należy opierać dalszy rozwój firmy oraz projektowany system.

2. audity przedcertyfikacyjne – przeprowadzane bezpośrednio przed auditem certyfikacyjnym dla ostatecznego sprawdzenia prawidłowości działania wdrożonego systemu i jego zgodności z wymaganiami normy, według której był zaprojektowany i wdrożony. Audity te pozwalają na zdiagnozowanie ewentualnych niezgodności i podjęcie odpowiednich działań.  

3. audity wewnętrzne (audity strony pierwszej), są przeprowadzane przez Naszych pracowników lub przez samą organizację (kompetentnych auditorów wewnętrznych). Audity wewnetrzne przeprowadzane są w trakcie procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania dla określenia postępu prac wdrożeniowych, sprawdzenia zgodności i skuteczności prowadzonych prac projektowo – wdrożeniowych, wykrycia ewentualnych niezgodności i zaplanowania działań doskonalących. Przeprowadza się je także dla doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania. Audity te pozwalają na ograniczenie niepotrzebnych błędów, niepowodzeń i problemów oraz na możliwie najlepsze dopasowanie systemu do specyfiki i potrzeb firmy.

4. Audity zewnętrzne
Audity zewnetrzne są przeprowadzane przez niezależne organizacje zewnętrzne, takie jak te, które prowadzą certyfikację lub rejestrację na zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm ISO lub standardów prywatnych (audit certyfikacyjny). Audity zewnętrzne przeprowadzane są również przez strony zainteresowane organizacją (klienci).

Audit certyfikujący jest ostatnim etapem wdrożenia systemu zarządzania.
Przeprowadzają go auditorzy akredytowanej, niezależnej od organizacji i jej klientów jednostki certyfikującej, która została wcześniej wybrana przez firmę.
Przeprowadzamy audity dla koncernów handlowych np. dla sieci TESCO